Požiarne vodovody

Požiarne vodovody:

Naša spoločnosť vykonáva okrem kontroly hasiacich prístrojov aj kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody – hydranty) a to podzemné, nadzemné aj vnútorné, ktorých kontrolu musí zabezpečiť podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba najmenej raz za 12mesiacov.

Pri kontrole požiarneho vodovodu (hydrantu) sa kontroluje:
• funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových  navijakov,
• voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
• vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
• prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
• označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
• pohotovosť čerpacích  zariadení a ich príslušenstva,
Pred  uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania sa kontrola požiarnych vodovodov  rozširuje o:
• realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
• funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

 

 

Ak sa pri kontrole požiarneho vodovodu zistí, že vybavenosť požiarneho vodovodu nie je úplná, alebo že nie je dostatočne označený (označenie hadicového navijáku, návod na obsluhu…) naši kontrolóri sú pripravení tieto závady odstrániť.
Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice aby sa zistilo, či nie je poškodená a odoláva skúšobnému tlaku. O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneko vodovodu vyhotovíme kontrolnú správu.