Činnosť technika PO

Činnosť technika  požiarnej ochrany:

Naším zákazníkom poskytujeme dodávateľským spôsobom výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
V oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) sa jedná najmä o nasledovné činnosti :
• Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• Vykonávanie vstupného školenia pre novoprijatých zamestnancov a periodického školenia pre všetkých
• zamestnancov o ochrane pred požiarmi
• Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách
• Pravidelné protipožiarne prehliadky pracovísk v predpísaných termínoch so zameraním na dodržiavanie právnych
• predpisov
• Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
• Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
• Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
• Vypracovanie projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb
• Analýzy požiarneho nebezpečenstva a iné
• Zabezpečenie kontrol prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
• Zabezpečenie kontrol požiarnych vodovodov t.j. zariadenia pre zásobovanie vodou na hasenie požiarov,
• Konzultačná a poradenská činnosť na úseku ochrany pred požiarmi.

Prostredníctvom špecialistu  požiarnej ochrany zabezpečujeme:
• Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, audit vypracovaného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby,
• posudky zmien, prestavieb a opráv stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
• Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
• Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a prevádzok

 

Školenie o ochrane pred požiarmi:

           

-vedúci zamestnanci – 1 x za 24 mesiacov
-školenie novoprijatých zamestnancov pred nástupom do
zamestnania
-ostatní zamestnanci – 1 x za 24 mesiacov
-zamestnanci v mimopracovnom čase – 1 x za 12 mesiacov
-členovia protipožiarnej hliadky – 1x za 12 mesiacov

Časť dokumentácie ochrany pred požiarmi: