Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba:

Naša spoločnosť  poskytuje výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie v rozsahu podľa § 30ab, písm. a) až f) Zákona č.355/2007 Z.z.

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom

a) identifikácia a posúdenie zdravotných rizík na pracovisku

b) vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika,

c) návrh  opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika,

d) kvalifikované poradenstvo, zamestnávateľovi a zamestnancom,

e) vypracovanie prevádzkových poriadkov.