BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, (BOZP):

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného  technika dodávateľským spôsobom a odborné  poradenstvo v oblastiach BOZP podľa zákona č. 124/2006.
Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich klientov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a okamžité riešenie vzniknutých problémov.

V oblasti BOZP sa jedná najmä o nasledovné činnosti:
• Audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• Stály dohľad nad bezpečnosťou pri práci zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk
• so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov
• Vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení
• smerujúcich k znižovaniu rizika úrazu na pracovisku
• Vykonávanie kontroly dodržiavania zásad BOZP
• Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• Vyšetrovanie príčin pracovných úrazov
• Vykonávanie odborných školení pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP
• Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti BOZP